حل مسائل اقتصاد خرد دکتر پرویز داودی با همکاری ایمان رفیعی
293 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
استاد دکتر پرویز داودی از معدود اقتصاددانانی است که در زمینه بومی سازی اقتصاد صاحب‌نظر، و به دنبال آرمان شکل گیری اقتصاد خرد اسلامی هستند. از این رو کمیت و کیفیت تدریسشان بالاتر از سطوح متداول آموزش عالی بوده، به تبع آن، از شاگردان خود انتظار تلاش و مطالعة بیشتری دارند، که البته انتظاری شایسته و بجاست. از نگاه ایشان، پاسخ گویی به مسائل اقتصاد خرد، فوایدی همچـون کاربـردی کردن تئوری‌های اقتصادی، ایجاد توانمندی برای نقد علمی آنها، و زمینـه سـازی بـرای طراحـی مدل های اقتصادی بر پایۀ مبانی اقتصاد اسلامی را در پی دارد و از همیـن رو لازم است دانشجویان، با پرسش های آن آشنا شوند و به حل تمرین های آن بپردازند. در این میان، کتاب هایی که با هدف گردآوری مجموعه مسائل اقتصاد خرد چـاپ شده اند، غالباً در سطح کارشناسی اند، و کتابی که بتواند به تبیین پرسش هایی در سطح کارشناسی ارشد و پیش¬نیاز دکتری بپردازد، کمتر دیده می شود. این کتاب که شامل مجموعه پرسش های طرح شده توسط استاد داودی در امتحانات سه دهة گذشته است، با هدف رفع نیاز فوق در اختیار عموم استادان و دانشجویـان محتـرم قرار می گیرد. امید است سبب تلاش و فراگیری بیشتر آنان شده و با نظرات و انتقادات سازنده خود، به رفع نواقص و اشکالات کتاب کمک نمایند.